Than Xà Cừ

Than Xà Cừ

Than Xà Cừ

Than Xà Cừ

Than Xà Cừ
Than Xà Cừ
HOTLINE: 0931219599
THAN XÀ CỪ

Trên cơ sở mã HS của hàng hóa bạn đọc tiến hành tra cứu mức thuế suất thuế xuất khẩu tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm Thông tư số 164/2013/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu.
Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 164/2013/TT-BTC quy định: “Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức 
&a

Hotline tư vấn miễn phí: 0931219599